25.06 - 4,1%

, - 2013 . 10% 5,888 . . (-7%), (-8%), 1,458 . (47,943 . .) .

2013 . 8,14 ., 9,68 . 4,1% 6,1% .

- 2013. MERCK SHARP DOHME (+2%) ROCHE (+7%). NOVARTIS (-44%) 2 .., . SANOFI-AVENTIS (-16%) .

, BAYER (+12%) PFIZER (+21%). -10. NYCOMED/TAKEDA (+25%) GLAXOSMITHKLINE (-16%), 8 9 . ASTRAZENECA (-43%) AMGEN (-42%), , .

, , 40,3% 38,2%.

AIPM Remedium Market Bulletin